Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο της παροχής υπηρεσιών σχετικά με την κτηματογράφηση των ακινήτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αθήνα, 23-12-2019
Αριθμ.Πρωτ. 28034

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο της παροχής υπηρεσιών σχετικά με την κτηματογράφηση των ακινήτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 

Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (Ν.Π.Δ.Δ.) έχοντας υπόψη:

 1. τo ν.δ. 1017/1971 (ΦΕΚΑ΄, 209), «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων»,
 2. το ν. 4270/2014 (ΦΕΚΑ΄,143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 3. το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚΑ΄, 204), «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
 4. το ν. 4412/2016 (ΦΕΚΑ΄, 147), «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 5. την υπ. αρ. 67039/04-12-2019 πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και
 6. την υπ. αρ. 27084/2019/12-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ (ΑΔΑ: 60Π446ΨΧΥΙ-67 & ΑΔΑΜ:19REQ006023917).

προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εξωτερικό συνεργάτη-ειδικό σύμβουλο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΧΔΙΚ (Τμήμα Στέγασης & Διαχείρισης Συμβάσεων) για την αρτιότερη, ορθότερη και πληρέστερη περαίωση της υποβολής των νέων εμπρόθεσμων και τυχόν εκπρόθεσμων δηλώσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων της ακίνητης περιουσίας του (ήτοι 120 ακίνητα ανά την επικράτεια) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και στον έλεγχο των δηλώσεων που ήδη έχουν υποβληθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις εξής εργασίες:

Α) τον ενδελεχή έλεγχο των νέων εμπρόθεσμων και τυχόν εκπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας εκ μέρους του ΤΑΧΔΙΚ σε σχέση με το τηρούμενο αρχείο της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

 • Διερεύνηση όλων των φακέλων των ακινήτων του κτηματολογίου του Ταμείου, έτσι ώστε να δηλωθούν και καταχωριστούν ορθά τα έγγραφα που θεμελιώνουν κάθε εμπράγματο δικαίωμα ώστε να πιστοποιείται πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών.
 • Εντοπισμό των ακινήτων στο Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων, έτσι ώστε να καταγραφούν στη σωστή τους θέση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
 • Επικαιροποίηση (όπου κριθεί αναγκαίο) των διαγραμμάτων (τοπογραφικών ή άλλων), για την ορθή καταγραφή των ορίων των ακινήτων στα διαγράμματα του Κτηματολογίου , ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για αμφισβητήσεις της περιουσίας του Ταμείου από οποιοδήποτε φορέα σε εφαρμογή του περιεχομένου των τίτλων ιδιοκτησίας του.

Β) Έλεγχο των ήδη δηλωμένων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο δικαιωμάτων του Ταμείου (σε παλαιότερες περιόδους) και συγκεκριμένα:

 • έλεγχο για την ορθότητα της θέσης και των ορίων των ακινήτων καθώς και έλεγχο για την ορθότητα και πληρότητα καταχώρισης των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά.
 • καταγραφή τυχόν σφαλμάτων και ενεργειών όπου χρειάζεται να γίνουν για την ορθή καταχώρισή τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 1. Να είναι επιστήμονας με ειδικότητα Αγρονόμου-Τοπογράφου μηχανικού τουλάχιστον 20ετούς εμπειρίας.
 2. Ο προσφέρων οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει έδρα στην Αθήνα, με επαγγελματική εμπειρία στις ανωτέρω εργασίες, έχοντας προτίμηση στους έχοντες αποδεδειγμένα εμπειρία σε οργανισμούς του δημόσιου φορέα.
 3. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της συμφερότερης οικονομικής προσφοράς και θα δεσμευτεί με υπογεγραμμένο συμφωνητικό, για την πληρότητα των παραπάνω εργασιών.
 4. Μετά την επιλογή του αναδόχου και πριν την ανάθεση σε αυτόν των εν λόγω εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.
 5. Oι εργασίες θα πρέπει να περαιώνονται εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως ορίζονται από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την κάθε εργασία, ακόμα και πέρα από τη λήξη της σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει από την υπογραφή της και θα διαρκεί μέχρι την περαίωση των απαιτούμενων εργασιών.
Μετά τα ανωτέρω, το ΤΑΧΔΙΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 07-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 1) είτε αυτοπροσώπως ή διά των νομίμων εκπροσώπων τους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον 1ο όροφο, στο γραφείο (112 ή 113), στη διεύθυνση Μεσογείων 96, Τ.Κ.: 11 527, 2) είτε μέσω ταχυδρομείου 3) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (rdimaki@taxdik.gr).

 

Πληροφορίες:
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Τμήμα Στέγασης & Διαχείρισης Συμβάσεων
Ε. Ζουπανιώτη: 213 130 7571, ezoupanioti@taxdik.gr
Ρ. Δημάκη : 213 130 7112, rdimaki@taxdik.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Δ.Α.Δ.

Back To Top