Skip to content

Ο Ιδρυτικός Νόμος του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Η σύσταση του Ταμείου πραγματοποιήθηκε με το ΝΔ 1017/1971. Το κείμενο του νομικού διατάγματος μπορεί να βρεθεί πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο – ΝΔ 1017/1971.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 1017/1971 οι σκοποί του Ταμείου είναι οι ακόλουθοι:

 • Η χρηματοδότηση για την ανέγερση δικαστικών κτιρίων (Δικαστήρια και Καταστήματα Κράτησης) η επισκευή και συντήρηση αυτών, η αγορά οικοπέδων για την ανέγερση δικαστικών κτιρίων, οι κτιριακές μεταρρυθμίσεις και συντηρήσεις μισθωμένων κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. χρηματοδοτεί, για τις ανωτέρω υπηρεσίες, τον εξοπλισμό τους με έπιπλα, φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανές γραφείου, νομικά βιβλία, νομικά περιοδικά, βιβλιοδετήσεις και παντός άλλου είδους εξοπλισμούς.

Με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις προστέθηκαν στους σκοπούς του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οι δαπάνες για:

 • Τις αμοιβές μελών νομοπαρασκευαστικών ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, την αντιμετώπιση των δαπανών μεταστέγασης των δικαστικών υπηρεσιών, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων πληροφορικής, την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για όλα τα μηχανήματα, την εκτύπωση εντύπων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών ως και κατάλληλων χώρων για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των δικαστικών λειτουργών, την καθαριότητα, την συντήρηση και την φύλαξη των δικαστικών κτιρίων, την αποκομιδή των βοθρολυμάτων των κτιρίων των δικαστικών υπηρεσιών και φυλακών, καθώς και το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων αυτών.
 • Tην επιχορήγηση του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. για έργα που εκτελούνται και εμπίπτουν στους σκοπούς του ν.δ.1017/1971 και για την αντιμετώπιση των δαπανών εξοπλισμού με πάσης φύσεως αναγκαίο υλικό των εποπτευομένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και την συντήρηση των κτιρίων αυτών.
 • Την επιχορήγηση ετησίως των δικαστηρίων ανά εφετειακή περιφέρεια, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης και κάθε άλλης έκτακτης, συναφούς προς τις ανωτέρω, δαπάνης, καθώς και για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
 • Τη μαγνητοφώνηση και την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των δικαστηρίων, τη μεταφορά υλικού των δικαστικών υπηρεσιών.
 • Τον ατομικό εξοπλισμό των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης και για την εφαρμογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήματος.
 • Την αντιμετώπιση άμεσων και πιεστικών αναγκών των καταστημάτων κράτησης, των εταιριών προστασίας ανηλίκων και του Ιδρύματος Αγωγής ανηλίκων Αρρένων Βόλου σχετικά με την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, καθώς και την αρτοτροφοδοσία, όπως επίσης και την αντιμετώπιση με τη μορφή της επιχορήγησης στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Επάνοδος» των δαπανών στέγασης, σίτισης, ημερήσιας οικονομικής αρωγής, μετακινήσεων των αποφυλακισθέντων καθώς και των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας αυτού. Το ποσό για τη πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τα 4.500.000,00€ όπως ορίστηκε με την 110782/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.
 • Την επιχορήγηση της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή, συντήρηση-επισκευή κτιρίων και εξοπλισμό αυτών που καλύπτουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 132 του ν.4199/2013).
 • Επιπλέον το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, επιτρέπεται να αποκτά, να μεταβιβάζει, να μισθώνει, να εκμισθώνει και να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς διαγωνισμό και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ.715/1979, ακίνητα από και προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., καθώς και τους φορείς του Δημοσίου τομέα.
 • Στους σκοπούς του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. περιήλθαν και οι σκοποί του καταργούμενου Ειδικού Λογαριασμού (του ν. 1816/1988) και είναι οι εξής:  α) η παροχή έκτακτης χρηματικής ενίσχυσης σε δικαστικούς λειτουργούς ή στις οικογένειές τους, σε περίπτωση θανάτου και για την αντιμετώπιση ασθένειάς τους κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, και β) η έκδοση και διάθεση στους δικαστικούς λειτουργούς κωδίκων ή κωδικοποιήσεων νομοθεσίας καθώς και για την έκδοση δόκιμων επιστημονικών μελετών από δικαστικούς λειτουργούς που αφορούν νομικά θέματα.
 • Με το ν.4043/2012 προστέθηκε και η κάλυψη των αμοιβών των δικηγόρων στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος καθώς και περαιτέρω επέκταση του θεσμού της νομικής βοήθειας στα Διοικητικά δικαστήρια με το ν. 4274/2014(Α’ 147).

Επίσης με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. έχει συσταθεί το Πρωτοβάθμιο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Back To Top