Skip to content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 8 υπαλλήλων στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας: 115 27 ΑΘΗΝΑ
Telefax: 213 130 7298
Πληροφορίες: Ε. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο: 213 130 7295
Email: estavropoulou@taxdik.gr

ΑΔΑ: ΨΠΚΚ46ΨΧΥΙ-ΚΑ3
Αθήνα, 14-1-2021
Αρ. Πρωτ.: 828

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την απόσπαση οκτώ (8) υπαλλήλων στο
Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α΄/6-11-2020) και της με αριθμό 22591/8-12-2020 απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στη 1248/7-12-2020 συνεδρίασή του,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, μέσω απόσπασης, οκτώ (8) υπαλλήλους για τη στελέχωση του Ταμείου και, ειδικότερα, για την εκκαθάριση και εξόφληση απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας, ως εξής:

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
   ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 8

 

Διαδικασία Επιλογής Αξιολόγησης:

Οι αποσπάσεις για τις ανωτέρω θέσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν 4745/2020 και κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων, με δυνατότητα διεξαγωγής συνέντευξης από τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Οι παρούσες αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ύστερα από δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν:

Οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, δικαστικοί υπάλληλοι, και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να μην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

Αποδοχές:

Οι αποσπώμενοι στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία υποδοχής. Ο χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο φορέα που ανήκουν οργανικά.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση απόσπασης του Παραρτήματος Ι της παρούσης μέχρι τις 05/02/2021, με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Βιογραφικό Σημείωμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η αποκτηθείσα εμπειρία από τις θέσεις που έχουν υπηρετήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου, αν υπάρχει πειθαρχική ποινή ή δίωξη σε βάρος του, καθώς και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

γ) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

δ) Αντίγραφο του απολυτηρίου για την κατηγορία ΔΕ, του βασικού πτυχίου για τις κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ, του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον διαθέτουν) και πράξη αναγνώρισης αυτών από αρμόδιο φορέα, εάν πρόκειται για τίτλους αλλοδαπής.

ε) Αποδεικτικό επαρκών γνώσεων χειρισμού Η/Υ – επεξεργασίας κειμένου, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου, πιστοποιουμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Πιστοποιημένα σεμινάρια κ.λπ.) ή με Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι κατά την εργασία του/της χρησιμοποιεί Η/Υ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email του Ταμείου taxdik@taxdik.gr ή ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
Μεσογείων 96, 1ος όροφος, Τ.Κ. 11527 Αθήνα
με την ένδειξη «Για τη στελέχωση του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων».

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τους, κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Για τυχόν πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
213 130 7295.

H παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στους διαδικτυακούς τόπους του Ταμείου https://taxdik.gr και του Υπουργείου Δικαιοσύνης https://ministryofjustice.gr και να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών με την παράκληση να αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κατάταξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε μορφή .pdf

Back To Top